Chả cá mối Tam Tiến (OCOP 4 sao)

140.000

Liên hệ: HTX Nông Ngư Nghiệp Núi Thành – Nguyễn Tiến Mạnh – 0799322674

https://www.facebook.com/nguyen.tienmanh.54966