Nấm mối đen Uyên Khang (OCOP 3 sao)

250.000

Cơ sở nuôi trồng và sản xuất nấm mối Uyên Khang

Địa chỉ: khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, thành phố Hội An.

Điện thoại: 356285214.

Website:

Facebook: https://www.facebook.com/people/N%E1%BA%A5m-m%E1%BB%91i-Uy%C3%AAn-Khang/100083333739391/?paipv=0&eav=AfYGVykZQ4CtCMY5t3jfrJV3w7GSkPuUBSsLmCh0lrkzI26Yo7ZGHPVr5NusOFUwO-8&_rdr