Yến sào Em Lé (Yến chưng)

50.000

-Yến hủ chưng sẵn (có đường phèn hoặc đường kiên, táo, hạt chia).